REGULAMIN PROMOCJI
FABISIAKI – MAKARONOWE ROZRABIAKI

§ 1

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Fabisiaki – makaronowe rozrabiaki” jest Fabijański Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlęcinie (58-508) ul. Lwówecka 6, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000352165, NIP 8942994654, REGON 021219937, dalej w treści Regulaminu jako Organizator.
2. Promocją objęte są dwa produkty Organizatora:
– Rodzinna Wytwórnia Makaronów Fabijańscy Czekoladowe muszelki 250 g;
– Rodzinna Wytwórnia Makaronów Fabijańscy Kolorowe muszelki 250 g.
3. Promocja prowadzona jest na terenie Polski w wybranych sklepach stacjonarnych.
4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów będących klientami sklepów,
o których mowa w ust. 3 powyżej, dalej w treści Regulaminu, jako Klienci.

§ 2

1. Promocja polega na tym, że Klient, który nabył 6 produktów określonych w § 1 ust. 2 (tego samego rodzaju lub różnych) ma prawo do odebrania nagrody w postaci jednej pluszowej zabawki nazywanej na potrzeby promocji „Fabisiakami”.
2. Klient ma prawo do odbioru wybranego Fabisiaka spośród 6 rodzajów pluszowych zabawek, z zastrzeżeniem, że jeżeli w danym sklepie wybór jest ograniczony lub też pozostały pluszowe zabawki jednego rodzaju prawo wyboru ulega odpowiedniemu ograniczeniu lub zawężeniu do pluszowej zabawki danego rodzaju. Po odbiorze pluszowej zabawki nie podlega ona wymianie na inną pluszową zabawkę.
3. Klient nabywa prawo do odebrania nagrody po przedstawieniu w sklepie, w którym prowadzona jest promocja 6-ciu kodów kreskowych znajdujących się na opakowaniu produktów, o których mowa w § 1 ust. 2 i ich wydaniu sprzedawcy.
4. Kody, o których mowa w ust. 3 muszą być czytelne, nienaruszone oraz w żaden sposób nieprzekreślone lub też zamazane na skutek celowego albo przypadkowego działania. Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania nagrody, jeżeli pojedynczy kod lub kody konieczne sumarycznie do odebrania nagrody nie spełniają wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym.
5. Kody, o których mowa w ust. 3 po wydaniu sprzedawcy i odebraniu nagrody
na zasadach określonych w ustępach poprzedzających są przekreślane w sposób trwały oraz przechodzą na własność Organizatora.
6. Pluszowa zabawka stanowiąca nagrodę przyznawaną na zasadach powyżej określonych powinna być przeznaczona dla dzieci zgodnie z oznaczeniami zawartymi na niej oraz użytkowana wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie pluszowej zabawki niezgodnie
z oznaczeniami jej producenta lub też niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 3

Czas trwania promocji jest ograniczony, do momentu wyczerpania Fabisiaków.
Z chwilą wyczerpania Fabisiaków w danym sklepie sprzedawca kieruje Klienta
do innego sklepu. Jeżeli Klient nie chce skorzystać ze wskazania, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym lub też wyczerpaniu uległ cały przeznaczony na promocję wolumen Fabisiaków, Klient zachowuje prawo do otrzymania nagrody zastępczej
w postaci produktu Organizatora, po przesłaniu na adres Organizatora kodów,
o których mowa w § 2 ust. 3 wraz z podaniem swojego adresu zwrotnego. Postanowienia § 2 ust. 4-5 stosuje się odpowiednio.

§ 4

Administratorem danych osobowych jest Organizator zgodnie z danymi podanymi w § 1 powyżej.